Trang chủ » Dịch vụ pháp lý » Dịch vụ pháp lý khác của Luật sư Chính Pháp

 
Ngoài các dịch vụ pháp lý cơ bản như: Tham gia tố tụng, Đại diện ngoài tố tụng, Tư vấn pháp luật..., Văn phòng luật sư Chính Pháp còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác... Cụ thể như sau:

1. Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện

       Theo quy định của pháp luật hiện hành: Mọi Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính, quyết định đó trái pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
       Đó là một quyền năng hết sức cơ bản của công dân, thể hiện sự dân chủ, văn minh của xã hội mới. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết và thực hiện được quyền năng đó để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và gia đình mình.
Có thể nói rằng, Quyền khiếu nại của công dân là một khái niệm pháp lý thể hiện qua việc công dân có thể tự định đoạt việc đưa kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và đến lượt mình, các cơ quan đó có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tuân theo một trình tự và thời hạn luật định. Quyền khiếu nại chỉ xuất hiện trong mối liên hệ với quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

       Sự tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo cho người khiếu nại thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình khiếu nại, mặt khác giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng hơn.

      Văn phòng luật sư Chính Pháp tư vấn về trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Soạn thảo văn bản, đơn thư, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Tham gia vụ vụ việc khiếu nại đó với tư cách là Luật sư hoặc người đại diện theo ủy quyền của người khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại theo Luật khiếu nại hiện hành:

1.      Về hình thức và nội dung Đơn khiếu nại:
Người khiếu nại phải làm đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng hình thức nộp đơn qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại cơ quan.
2.      Nội dung đơn khiếu nại phải thể hiện được các nội dung cơ bản như:
-          Ngày, tháng, năm viết đơn;
-          Tên cơ quan nhận đơn;
-          Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại;
-          Họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại;
-          Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có);
-          Nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung khiếu nại mà người khiếu nại cho là cần thiết đề chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp...
3.      Trình tự, thủ tục tiếp nhận khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc phải thụ lý đơn khiếu nại đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về thời điểm và các nội dung khiếu nại được thụ lý. Nếu xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người khiếu nại biết và hướng dẫn họ nộp đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.
Với đội ngũ luật sư, chuyên gia hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, phong phú được tích lũy từ các hoạt động tư vấn, tranh tụng của mình, Luật sư Chính Pháp cam kết trợ giúp Quý khách hàng trong việc thực hiện Quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tư vấn trong quá trình thực hiện thủ tục khiếu nại:
-          Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại;
-          Tư vấn nội dung cần khiếu nại;
-          Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng;
-          Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại;
-          Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục khiếu nại.

2.Tư vấn, Soạn thảo, làm chứng, chứng thực di chúc

Di chúc là Văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản (di sản) của mình cho người khác (người thừa kế) sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Nội dung di chúc và Hình thức di chúc.

Di chúc là Văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản (di sản) của mình cho người khác (người thừa kế) sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Nội dung di chúc và Hình thức di chúc.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý khách, Văn phòng luật sư Chính Pháp xin giới thiệu và cung cấp dịch vụ Tư vấn, Soạn thảo, Làm chứng Di chúc bao gồm:

- Tư vấn các quyền của người lập di chúc - Người để lại di sản;

- Tư vấn hình thức di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng;

- Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế. Luật sư làm chứng, chứng thực Di chúc sau khi được lập;

- Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản.

- Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc.

- Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế.....

Lĩnh vực hoạt động của Văn phòng luật sư Chính Pháp:
=> Tham gia tố tụng: Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án Hình sự, Dân sự - Chia di sản thừa kế, Tranh chấp đất đai, Hành chính, Lao động…;
=> Tư vấn pháp luật: Tư vấn thành lập Doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, Tư vấn Đầu tư, Tư vấn thường xuyên, Tư vấn giải quyết tranh chấp Dân sự, Đất đai, Thừa kế, Lao động, Hôn nhân và gia đình Hợp đồng…;
=> Đại diện ngoài tố tụng: Đại diện theo ủy quyền cho Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp trong các giao dịch Dân sự, Kinh doanh – Thương mại…;
=> Dịch vụ pháp lý khác: Soạn thảo Di chúc (làm chứng), soạn thảo Hợp đồng, soạn thảo Nội quy, Luật sư Chứng thực, Tư vấn tài chính, Dịch vụ thám tử, xác minh thông tin, thu hồi nợ xấu…
 
3. Luật sư Tư vấn, Đàm phán, Soạn thảo hợp đồng
Văn phòng luật sư Chính Pháp cung cấp các dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại...

Văn phòng luật sư Chính Pháp Tư vấn, Đàm phán, Soạn thảo hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại:
-         Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan 
      Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
-        Cử Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;
-        Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
-         Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
-        Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
-        Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
-    Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán..
Văn phòng luật sư Chính Pháp - Dịch vụ Tư vấn, Đàm phán và soạn thảo các loại hợp đồng:
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng kinh tế;
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại;
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng đầu tư;
-          Tư vấn, đàm phán,  soạn thảo Hợp đồng dân sự;
-          Tư vấn, đàm phán,  soạn thảo Hợp đồng lao động;
-          Tư vấn, đàm phán,  soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh;
-          Tư vấn, đàm phán,  soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh;
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng hợp đồng gia công;
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng li-xăng;
-          Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng mua bán tài sản;
-         Tư vấn, đàm phán, soạn thảo Hợp đồng đặt cọc, ủy quyền, mua bán, chuyển nhượng nhà đất;
-          Tư vấn, đàm phán,  soạn thảo các loại hợp đồng khác...
 
Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP
 Trụ sở chính: Số 65b Phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: 0977 999 896 - 0437 327 407 /  Fax: 0437 327 407
 Gmail:  LuatsuChinhPhap@gmail.com
 Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn
 Trưởng Văn phòng - Luật sư Đặng Văn Cường