Trang chủ » Mẫu hợp đồng, văn bản

Đã thông báo
http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=31370
Hình thức của hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Hợp đồng không bị vô...
TOÀN VĂN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng,...
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (HIỆU LỰC TỪ 01/7/2016)
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ...
MẪU ĐƠN ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN
Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội Giới thiệu mẫu đơn ly hôn trong trường hợp đơn phương ly hôn và hướng dẫn các tài liệu kèm theo đơn...
- Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự
- Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự
- Mẫu Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai
- Mẫu đơn thuận tình ly hôn
- Mẫu di chúc