Trang chủ » Mẫu hợp đồng, văn bản » - Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------
..........................., ngày....... tháng.........năm .............
 
ĐƠN KHÁNG CÁO
(Đối với bản án hình sự sơ  thẩm xét xử ngày.../...../.......... của TAND huyện........................ trong vụ án ...............................)
 
Kính gửi : TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)..........
Đồng kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ).... ......
 
 
Tôi là: .................................................... sinh năm ...........
CMND số................................... do Công an........... cấp ngày......../...../.............
Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................
Tôi là bị cáo trong vụ án ........................................................ mà người bị hại là anh...................................... ............(nếu có). Vụ án  đã được Toà án nhân dân huyện .............xét xử sơ thẩm ngày ......../......./......... và ra Bản án cùng ngày.
 
Sau khi nghe Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án, tôi thấy:
  • Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, không căn cứ vào sự thật khách quan của vụ án để giải quyết gây oan sai cho tôi (hoặc mức án quá nặng so với hành vi vi phạm của tôi);
  • Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, xác định sai tư cách tố tụng của đương sự, áp dụng sai pháp luật dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.
Vậy tôi làm đơn này kháng cáo đối với toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên của toà án nhân dân huyện ................., đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại vụ án trên theo quy định pháp luật và xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tôi (hoặc minh oan cho tôi..).
Rất mong Quý Toà xem xét chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người kháng cáo
(ký, ghi rõ họ tên)